BIP
Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Lubelska
Politechniki Lubelskiej Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
spacerdotMisja
spacerdotHistoria
spacerdotPodstawy prawne działania
spacerdotWładze uczelni
spacerdotKierunki kształcenia
spacerdotWładze wydziałów
spacerdotZasady rekrutacji
spacerdotOrganizacja uczelni
spacerdotWydziały
spacerdotJednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane
spacerdotAkty prawne
spacerdotProgramy Studiów
spacerdotZasady i tryb przyjmowania na studia
spacerdotOgłoszenia
spacerdotInformacja o wyborze partnera w ramach konkursu nr POWR.03.0>
spacerdotInformacja o wyborze partnera - projekt "Wsarcie dla współpr>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotOgloszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansó>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotKonkurs na wynajem pomieszczenia w celu prowadzenia Klubu S>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu PO WER
spacerdotOtwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach >
spacerdotStan Kontroli Zarządczej
spacerdot2011
spacerdot2012
spacerdot2013
spacerdot2014
spacerdot2015
spacerdot2016
spacerdot2017
spacerdot2018
spacerdotZaproszenia do współpracy
spacerdotZamówienia publiczne
spacerdotPomoc
spacerdotWniosek o udostępnienie informacji publicznej

Szukaj
Organizacja uczelni

Podstawową jednostką organizacyjną Politechniki Lubelskiej jest wydział.

Jego zadaniem jest organizowanie działalności dydaktycznej i naukowej oraz kształcenie kadry naukowej. Wydział prowadzi co najmniej jeden kierunek studiów.

W Politechnice Lubelskiej istnieje 6 wydziałów:
 • Wydział Mechaniczny,
 • Wydział Elektrotechniki i Informatyki,
 • Wydział Budownictwa i Architektury (do 30.06.2009 - Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej),
 • Wydział Inżynierii Środowiska,
 • Wydział Podstaw Techniki, oraz
 • Wydział Zarządzania.

 

Wydziały są tworzone, przekształcane i likwidowane przez senat Politechniki Lubelskiej, na wniosek rektora. 

Wydziałem kieruje dziekan. Najwyższym organem kolegialnym odpowiedzialnym za jakość życia akademickiego wydziału jest rada wydziału. 

W ramach wydziału działają: 

 • instytuty (w ich strukturze mogą istnieć zakłady, zespoły badawcze, pracownie, laboratoria oraz biblioteki specjalistyczne),
 • katedry (w ich strukturze mogą istnieć zakłady, pracownie, zespoły badawcze, zespoły dydaktyczne, laboratoria oraz biblioteki specjalistyczne),
 • pracownie,
 • laboratoria, oraz
 • filie Biblioteki Politechniki Lubelskiej. 

Podstawowymi jednostkami wydziału są instytuty i katedry, które posiadają samodzielność w działalności naukowej.

Instytuty i katedry tworzy, przekształca i znosi rektor po zasięgnięciu opinii senatu Politechniki Lubelskiej. Wnioski w tej sprawie, uchwalane przez rady wydziałów, przedkładają senatowi dziekani. 

W ramach wydziału mogą być również tworzone inne jednostki organizacyjne wykonujące zadania naukowe, dydaktyczne lub usługowe. Jednostki takie tworzy, przekształca i znosi rektor, po zasięgnięciu opinii senatu uczelni. Odpowiednie wnioski, zaopiniowane przez rady wydziałów przedkładają rektorowi dziekani. 

 

Copyright © 2009 Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
e-mail: politechnika@pollub.pl