BIP
Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Lubelska
Politechniki Lubelskiej Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
spacerdotMisja
spacerdotHistoria
spacerdotPodstawy prawne działania
spacerdotWładze uczelni
spacerdotKierunki kształcenia
spacerdotWładze wydziałów
spacerdotZasady rekrutacji
spacerdotOrganizacja uczelni
spacerdotWydziały
spacerdotJednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane
spacerdotAkty prawne
spacerdotProgramy Studiów
spacerdotZasady i tryb przyjmowania na studia
spacerdotOgłoszenia
spacerdotInformacja o wyborze partnera w ramach konkursu nr POWR.03.0>
spacerdotInformacja o wyborze partnera - projekt "Wsarcie dla współpr>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotOgloszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansó>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotKonkurs na wynajem pomieszczenia w celu prowadzenia Klubu S>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu PO WER
spacerdotOtwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach >
spacerdotStan Kontroli Zarządczej
spacerdot2011
spacerdot2012
spacerdot2013
spacerdot2014
spacerdot2015
spacerdot2016
spacerdot2017
spacerdot2018
spacerdotZaproszenia do współpracy
spacerdotZamówienia publiczne
spacerdotPomoc
spacerdotWniosek o udostępnienie informacji publicznej

Szukaj
Misja Politechniki Lubelskiej

 

 

Politechnika Lubelska jest spadkobiercą uniwersalnych wartości uniwersyteckich.

Jej podstawowym zadaniem jest kształcenie młodzieży studenckiej na kompetentnych specjalistów oraz światłych i odpowiedzialnych obywateli naszej Ojczyzny. Zapewnienie najwyższego poziomu pracy dydaktycznej, naukowej i wychowawczej jest główną społeczną rolą Uczelni, a udział w tworzeniu europejskiej przestrzeni edukacyjnej - obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń.

 

Niniejsza misja przyjęta została na uroczystym otwartym posiedzeniu Senatu Politechniki Lubelskiej w dniu 24 kwietnia 2003 roku.

Jako wspólnota akademicka uznajemy następujące fundamentalne wartości: patriotyzm i humanizm, poszanowanie i poszukiwanie prawdy, ludzką solidarność, zasady etyczne w kształceniu i badaniach, tradycje akademickie, wolność badań naukowych i nauczania oraz dziedzictwo kultury. Naszym celem jest przekazywanie studentom nie tylko niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale także kształtowanie twórczych i odpowiedzialnych postaw. Wykształcenie uzyskane w naszej Uczelni powinno pomóc absolwentom w rozumieniu związków nauki i techniki z rozwojem społecznym i cywilizacyjnym.

 

Ważnym celem Uczelni jest odpowiedzialny i twórczy udział w procesie tworzenia w naszym kraju nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. Szczególnie istotnym jest realizowanie badań naukowych z poszanowaniem wolności wyrażania myśli, prawdy naukowej i obiektywnej oceny wyników. W realizowanych badaniach zmierzamy do integracji nauk podstawowych i stosowanych. Uczelnia wytrwale będzie wspomagać badania naukowe służące rozwojowi własnej kadry, gospodarki i kultury narodowej, wzbogacające nasze dziedzictwo oraz przyspieszające postęp cywilizacyjny. Jako środowisko akademickie będziemy wspierać integrację naszych zespołów naukowych z zespołami naukowymi uczelni oraz instytutów w kraju i za granicą. W codziennej pracy akademickiej uznajemy jedność edukacji i nauki.

 

Będziemy umacniać Politechnikę w roli ośrodka silnie wspierającego środowiska gospodarcze i techniczne w tworzeniu ich własnych strategii innowacji, transferze technologii, doskonaleniu kadr, a także znaczącym oddziaływaniu na otoczenie w sferze kultury materialnej i duchowej. Szeroko rozumiana służba publiczna, zwłaszcza umacnianie znaczenia Uczelni jako regionalnego centrum edukacji i doradztwa technicznego jest jednym z najważniejszych elementów naszej misji.

 

Politechnika Lubelska jest szczególną wspólnotą nauczycieli, studentów i pozostałych pracowników Uczelni. Poczucie wspólnoty pozwala nam uznawać nadrzędne zasady i cele, przy poszanowaniu indywidualnych przekonań, praw i aspiracji wszystkich Jej członków. Szacunek dla dobra wspólnego buduje dobre imię Uczelni, utrwala akademickie obyczaje i wzorce kulturowe.

 

Będziemy odpowiedzialnie i wytrwale sprzyjać rozwojowi samorządności studentów, studenckiego ruchu artystycznego oraz kultury fizycznej młodzieży akademickiej. Idea samorządności studenckiej stanowi ważne ogniwo w realizacji naszej misji.

 

Wyrażamy szczególną więź z innymi uczelniami Lublina. Wspólnie z nimi tworzymy ważny ośrodek edukacji i nauki. Będziemy aktywnie uczestniczyć w kreowaniu lubelskiego ośrodka akademickiego jako znaczącego i atrakcyjnego dla obecnego i przyszłych pokoleń młodzieży. W sferze edukacji będziemy kontynuować współpracę ze szkolnictwem średnim - łączy nas bowiem wspólna troska o rozwój cywilizacyjny Ziemi Lubelskiej i naszej Ojczyzny. Wszystko co czynimy w kształceniu i nauce, ma służyć pomyślności i wszechstronnemu rozwojowi Człowieka.

 

Spełnianie misji Uczelni jest dla naszej społeczności szczególną powinnością i zaszczytnym wyzwaniem.

 

Politechnika Lubelska wyraża szacunek i wdzięczność swoim organizatorom i przyjaciołom, których determinacji i wysiłkom zawdzięcza powstanie i rozwój.

 

 

 

Copyright © 2009 Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
e-mail: politechnika@pollub.pl