BIP
Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Lubelska
Politechniki Lubelskiej Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
spacerdotMisja
spacerdotHistoria
spacerdotPodstawy prawne działania
spacerdotWładze uczelni
spacerdotKierunki kształcenia
spacerdotWładze wydziałów
spacerdotZasady rekrutacji
spacerdotOrganizacja uczelni
spacerdotWydziały
spacerdotJednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane
spacerdotAkty prawne
spacerdotProgramy Studiów
spacerdotZasady i tryb przyjmowania na studia
spacerdotOgłoszenia
spacerdotInformacja o wyborze partnera w ramach konkursu nr POWR.03.0>
spacerdotInformacja o wyborze partnera - projekt "Wsarcie dla współpr>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotOgloszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansó>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotKonkurs na wynajem pomieszczenia w celu prowadzenia Klubu S>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu PO WER
spacerdotOtwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach >
spacerdotStan Kontroli Zarz±dczej
spacerdot2011
spacerdot2012
spacerdot2013
spacerdot2014
spacerdot2015
spacerdot2016
spacerdot2017
spacerdot2018
spacerdotZaproszenia do współpracy
spacerdotZamówienia publiczne
spacerdotPomoc
spacerdotWniosek o udostępnienie informacji publicznej

Szukaj
Otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.2.1 - 1 marca 2013 r.

Politechnika Lubelska na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno?ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146), Wytycznych w zakresie kwalifikowalno?ci wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo?ecznego oraz Funduszu Spójno?ci na lata 2014-2020 oraz SZOOP PO WER og?asza otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – konkursu 1/PRK/POWER/3.1/2015, na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestnicz?cych w edukacji na poziomie wy?szym, odpowiadaj?cych potrzebom gospodarki, rynku pracy i spo?ecze?stwa Cel partnerstwa: Dzia?ania maj?ce na celu na podniesienie kompetencji osób realizuj?cych proces kszta?cenia na poziomie wy?szym, w dziedzinach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, które okre?lane s? w oparciu o: • analizy i prognozy wskazuj?ce na potrzeb? rozwijania okre?lonych kompetencji w konkretnych obszarach, • zapotrzebowanie zg?aszane przez pracodawców/organizacje pracodawców. Proponowana grupa docelowa projektu: ok. 80 studentów ostatnich lat studiów (dwa kolejne roczniki) Wydzia?u In?ynierii ?rodowiska. Minimalny zakres tematyczny projektu: • rekrutacja uczestników; • przeprowadzenie bilansu kompetencji posiadanych przez ka?dego uczestnika przed rozpocz?ciem i po zako?czeniu projektu; • organizacja certyfikowanych warsztatów, szkole? oraz dodatkowych zaj?? realizowanych w formie projektowej które maj? na celu podniesienie kompetencji zawodowych i komunikacyjnych, w tym umiej?tno?ci pracy w grupie, kompetencji: interpersonalnych i w zakresie przedsi?biorczo?ci, analitycznych, w tym umiej?tno?ci rozwi?zywania problemów uczestników; • organizacja wizyt studyjnych oraz zaj?? dodatkowych przy wspó?pracy z otoczeniem spo?eczno-gospodarczym s?u??cych lepszemu przygotowaniu uczestników do wej?cia na rynek pracy; • monitoring losów zawodowych absolwentów uczestnicz?cych w projekcie przez okres 12 miesi?cy. Partnerami projektu mog? by? podmioty instytucji rynku pracy, które wnios? do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i/lub finansowe oraz wspólnie uczestniczy? b?d? z Politechnik? Lubelsk? w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu. Udzia? Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany, a b?dzie on uzale?niony od uzyskania dofinansowania projektu ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Wymagania wobec partnerów: • Do?wiadczenie w realizacji projektów dla uczelni publicznych oraz znajomo?? specyfiki uczelni publicznych. • Do?wiadczenie w realizacji projektów zwi?zanych z kszta?ceniem na uczelniach. • Zgodno?? dzia?alno?ci potencjalnego partnera z celami partnerstwa. • Do?wiadczenie w organizacji szkole? dla i przy wspó?pracy z uczelniami. • Deklaracja gotowo?ci wspó?pracy z beneficjentem w trakcie przygotowania wniosku. • Potencjalny partner musi wyrazi? zgod? na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pe?nienia funkcji partnera. Oferty sk?adne przez potencjalnych Partnerów musz? zawiera?: • Dane zg?aszaj?cego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osoby do kontaktów w sprawie wspó?pracy. • Opis dotychczasowej dzia?alno?ci oraz do?wiadcze? w realizacji projektów o podobnym charakterze i projektów realizowanych dla i przy wspó?pracy z uczelniami. • Opis koncepcji realizacji poszczególnych zada? przez Partnera w ramach projektu. • Informacje na temat wk?adu Partnera w realizacj? projektu: organizacyjnego, technicznego, finansowego i kadrowego. • Szacunkowy koszt dzia?a? w ramach projektu po stronie partnera uwzgl?dniaj?cy kategorie wydatków zgodne z Wytycznych w zakresie kwalifikowalno?ci wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo?ecznego). Z ofert? nale?y do??czy?: 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyci?gu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzaj?ce status prawny potencjalnego partnera. 2. Pisemne o?wiadczenie o niezaleganiu z p?atno?ciami na rzecz podmiotów publicznoprawnych. Sk?adanie ofert: Oferty nale?y sk?ada? do 16 lipca 2015 roku do godz. 15.00 na adres: Wydzia? in?ynierii ?rodowiska ul. Nadbystrzycka 40 B pok. 313 z dopiskiem: „Oferta partnerstwa – konkurs nr „1/PRK/POWER/3.1/2015” (rozpatrywane b?d? tylko oferty z?o?one w terminie). Dodatkowe informacje na temat naboru mo?na uzyska? pod telefonem 0-81 53 8 47 87. Kryteria wyboru Partnerów: 1. Zgodno?? dzia?ania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa. 2. Do?wiadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze. 3. Do?wiadczenie w realizacji projektów dla i przy wspó?pracy z uczelniami publicznymi. 4. Oferowany wk?ad w realizacj? celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe). 5. Koncepcja realizacji zada? przez Partnera w ramach projektu. 6. Ocena z?o?onych ofert prowadzona b?dzie zgodnie z ustaw? z dnia 11 lipca 2014 r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno?ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146) 1. Informacja o wyborze partnera/partnerów zostanie podana do publicznej wiadomo?ci w terminie do 4 dni kalendarzowych od zako?czenia naboru na stronie internetowej www.pollub.pl, bip.pollub.pl. 2. Z wybranym partnerem/partnerami zostanie zawarta umowa o partnerstwie reguluj?ca kwestie wspó?pracy przy realizacji projektu. Og?aszaj?cy nabór zastrzega sobie prawo uniewa?nienia naboru bez podawania przyczyny.

Copyright © 2009 Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
e-mail: politechnika@pollub.pl