BIP
Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Lubelska
Politechniki Lubelskiej Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
spacerdotMisja
spacerdotHistoria
spacerdotPodstawy prawne działania
spacerdotWładze uczelni
spacerdotKierunki kształcenia
spacerdotWładze wydziałów
spacerdotZasady rekrutacji
spacerdotOrganizacja uczelni
spacerdotWydziały
spacerdotJednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane
spacerdotAkty prawne
spacerdotProgramy Studiów
spacerdotZasady i tryb przyjmowania na studia
spacerdotOgłoszenia
spacerdotInformacja o wyborze partnera w ramach konkursu nr POWR.03.0>
spacerdotInformacja o wyborze partnera - projekt "Wsarcie dla współpr>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotOgloszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansó>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotKonkurs na wynajem pomieszczenia w celu prowadzenia Klubu S>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu PO WER
spacerdotOtwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach >
spacerdotStan Kontroli Zarz±dczej
spacerdot2011
spacerdot2012
spacerdot2013
spacerdot2014
spacerdot2015
spacerdot2016
spacerdot2017
spacerdot2018
spacerdotZaproszenia do współpracy
spacerdotZamówienia publiczne
spacerdotPomoc
spacerdotWniosek o udostępnienie informacji publicznej

Szukaj
Ogloszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotow

Otwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramach PO WER

Politechnika Lubelska na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno?ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146), Wytycznych w zakresie kwalifikowalno?ci wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo?ecznego oraz Funduszu Spójno?ci na lata 2014-2020 oraz SZOOP PO WER og?asza otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach konkursu nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Mi?dzynarodowe Programy Kszta?cenia dotycz?ce poprawy dost?pno?ci mi?dzynarodowych programów kszta?cenia dla osób uczestnicz?cych w edukacji na poziomie wy?szym z Polski oraz dla cudzoziemców Cel partnerstwa: Dzia?ania maj?ce na celu umi?dzynarodowienie polskiego szkolnictwa wy?szego zgodnie z Dzia?aniem 3.3 Umi?dzynarodowienie polskiego szkolnictwa wy?szego O? III Szkolnictwo wy?sze dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz stworzenie mechanizmu gwarantuj?cego trwa?o?? przeprowadzonej interwencji, w zakresie uczestnictwa osób z zagranicy poprzez zaplanowanie dzia?a? maj?cych s?u?y? nie tylko zwi?kszeniu liczby cudzoziemców studiuj?cych na polskich uczelniach, ale równie? pozostaniu tych osób i np. podj?ciu pracy. Dzia?ania te musza by? wsparte monitoringiem losów obcokrajowców w ci?gu 12 miesi?cy poza zako?czeniu kszta?cenia w ramach projektu. Powy?sze dzia?ania b?d? okre?lane s? w oparciu o analizy i prognozy wskazuj?ce na potrzeb? umi?dzynarodowienia programów kszta?cenia. Proponowana grupa docelowa projektu: ok. 130 studentów, którzy podejm? kszta?cenie na I i II stopniu na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej, uzyskuj?c podwójny dyplom. Minimalny zakres tematyczny projektu: rekrutacja uczestników; realizacj? programów kszta?cenia w j?zykach obcych (j?zyk angielski, j?zyk ukrai?ski, j?zyk rosyjski; realizacje mi?dzynarodowych programów studiów oraz mi?dzynarodowych szkó? letnich umo?liwiaj?ce studiowanie w Polsce cudzoziemcom oraz studiowanie w mi?dzynarodowym ?rodowisku przez osoby z Polski, uczestnicz?ce w edukacji na poziomie wy?szym; w??czenie wyk?adowców z zagranicy posiadaj?cych osi?gniecia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kszta?cenia w polskich uczelniach; monitoring losów zawodowych obcokrajowców w ci?gu 12 miesi?cy poza zako?czeniu kszta?cenia w ramach projektu Partnerami projektu mog? by? podmioty instytucji rynku pracy, które wnios? do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i/lub finansowe oraz wspólnie uczestniczy? b?d? z Politechnik? Lubelsk? w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu. Udzia? Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany, a b?dzie on uzale?niony od uzyskania dofinansowania projektu ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. Wymagania wobec partnerów: Do?wiadczenie w realizacji projektów dla uczelni publicznych oraz znajomo?? specyfiki uczelni publicznych. Do?wiadczenie w realizacji projektów zwi?zanych z kszta?ceniem na uczelniach. Zgodno?? dzia?alno?ci potencjalnego partnera z celami partnerstwa. Do?wiadczenie w organizacji dzia?a? uj?tych w zakresie tematycznym dla i przy wspó?pracy z uczelniami. Deklaracja gotowo?ci wspó?pracy z beneficjentem w trakcie przygotowania wniosku. Potencjalny partner musi wyrazi? zgod? na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pe?nienia funkcji partnera. Oferty sk?adne przez potencjalnych Partnerów musz? zawiera?: Dane zg?aszaj?cego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osoby do kontaktów w sprawie wspó?pracy. Opis dotychczasowej dzia?alno?ci oraz do?wiadcze? w realizacji projektów o podobnym charakterze i projektów realizowanych dla i przy wspó?pracy z uczelniami. Opis koncepcji realizacji poszczególnych zada? przez Partnera w ramach projektu. Informacje na temat wk?adu Partnera w realizacj? projektu: organizacyjnego, technicznego, finansowego i kadrowego. Szacunkowy koszt dzia?a? w ramach projektu po stronie partnera uwzgl?dniaj?cy kategorie wydatków zgodne z Wytycznych w zakresie kwalifikowalno?ci wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo?ecznego). Z ofert? nale?y do??czy?: 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyci?gu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzaj?ce status prawny potencjalnego partnera. 2. Pisemne o?wiadczenie o niezaleganiu z p?atno?ciami na rzecz podmiotów publicznoprawnych. Sk?adanie ofert: Oferty nale?y sk?ada? do 1 lipca 2016 roku do godz. 15.00 na adres: Biuro Rozwoju, Promocji i Kooperacji Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 40 H pok. 2A z dopiskiem: „Oferta partnerstwa w ramach konkursu nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 (rozpatrywane b?d? tylko oferty z?o?one w terminie). Dodatkowe informacje na temat naboru mo?na uzyska? pod telefonem 0-81 53 8 45 79. Kryteria wyboru Partnerów: 1. Zgodno?? dzia?ania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa. 2. Do?wiadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze. 3. Do?wiadczenie w realizacji projektów dla i przy wspó?pracy z uczelniami publicznymi. 4. Oferowany wk?ad w realizacj? celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe). 5. Koncepcja realizacji zada? przez Partnera w ramach projektu. 6. Ocena z?o?onych ofert prowadzona b?dzie zgodnie z ustaw? z dnia 11 lipca 2014 r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno?ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146) 1. Informacja o wyborze partnera/partnerów zostanie podana do publicznej wiadomo?ci w terminie do 4 dni kalendarzowych od zako?czenia naboru na stronie internetowej www.pollub.pl, bip.pollub.pl. 2. Z wybranym partnerem/partnerami zostanie zawarta umowa o partnerstwie reguluj?ca kwestie wspó?pracy przy realizacji projektu. Og?aszaj?cy nabór zastrzega sobie prawo uniewa?nienia naboru bez podawania przyczyny.


Otwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramach PO WER

Og?oszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Program Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestnicz?cych w edukacji na poziomie wy?szym, odpowiadaj?cych potrzebom gospodarki, rynku pracy i spo?ecze?stwa , Dzia?anie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wy?szym, (Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016). 1. OG?OSZENIE O KONKURSIE Politechnika Lubelska og?asza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Program Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestnicz?cych w edukacji na poziomie wy?szym, odpowiadaj?cych potrzebom gospodarki, rynku pracy i spo?ecze?stwa, O? III Szkolnictwo wy?sze dla gospodarki i rozwoju, Dzia?anie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wy?szym (konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016). Konkurs naboru partnera prowadzony jest na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno?ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217). 2. CEL PARTNERSTWA: Wspólne przygotowanie i opracowanie wniosku, aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacja projektu, w ramach którego przewiduje si? realizacj? dzia?a? zwi?zanych z podnoszeniem kompetencji osób uczestnicz?cych w edukacji na poziomie wy?szym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, okre?lanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzaj?ce potrzeb? rozwijania okre?lonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zg?aszane przez pracodawców/organizacje pracodawców, realizowane np. poprzez: a) certyfikowane szkolenia i/lub zaj?cia warsztatowe kszta?c?ce kompetencje, b) dodatkowe zaj?cia realizowane wspólnie z pracodawcami, c) dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespo?ów projektowych, d) wizyty studyjne u pracodawców. Politechnika Lubelska b?dzie pe?ni?a rol? Lidera partnerstwa. 3. WYMAGANIA i OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO PARTNERA Dzia?alno?? potencjalnego partnera musi by? zgodna z celami partnerstwa i celami projektu. Partner zadeklaruje wniesienie wk?adu w realizacj? zada? i celu partnerstwa w postaci wiedzy i do?wiadczenia, know–how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych i technicznych lub finansowych, którymi dysponuje w celu realizacji zada? / dzia?a? w projekcie. Partner musi posiada? udokumentowane do?wiadczenie w pozyskiwaniu i nale?ytej realizacji projektów wspó?finansowanych ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego lub innych ?rodków publicznych, realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner, lub we wspó?pracy ze szko?ami wy?szymi, w zakresie zbie?nym z celami projektu; Bardzo dobra znajomo?? zagadnie? z zakresu: Wytycznych w zakresie realizacji przedsi?wzi?? z udzia?em ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalno?ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo?ecznego oraz Funduszu Spójno?ci na lata 2014-2020 oraz innych kluczowych zagadnie? zwi?zanych z realizacj? projektów/dzia?a? o przedmiotowym zakresie. KRYTERIA WYBORU PARTNERA Kryteria dost?pu: Do post?powania i oceny ofert zostan? zakwalifikowane wy??cznie podmioty, które ??cznie spe?niaj? nast?puj?ce wymagania: 1. Prowadzona dzia?alno?ci potencjalnego partnera jest zgodna z zakresem i celami partnerstwa. 2. Podmiot nie zalega z op?aceniem sk?adek wobec Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego. 3. Podmiot nie zalega z op?aceniem podatków i op?at wobec Urz?du Skarbowego. 4. Podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania si? o dofinansowanie na podstawie m.in.: 1) art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885); 2) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769); 3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 pa?dziernika 2002 r. o odpowiedzialno?ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod gro?b? kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z pó?n. zm.). 5. Podmiot posiada przynajmniej 3 (trzy)-letnie udokumentowane do?wiadczenie w pozyskiwaniu i nale?ytej realizacji projektów wspó?finansowanych ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego lub innych ?rodków publicznych, realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner, lub we wspó?pracy ze szko?ami wy?szymi, w zakresie zbie?nym z celami projektu, w szczególno?ci: - co najmniej jeden nale?ycie zrealizowany: projekt (oferent jako beneficjent/wnioskodawca) lub us?uga edukacyjna (oferent jako wykonawca), którego uczestnikami by?y szko?y wy?sze/studenci, bud?et projektu lub warto?? us?ugi wynosi? (-a) co najmniej 500 000,00 z? a projekt obejmowa? realizacj? co najmniej jednego z poni?szych zada?: a) certyfikowane szkolenia i/lub zaj?cia warsztatowe kszta?c?ce kompetencje, b) dodatkowe zaj?cia realizowane wspólnie z pracodawcami, c) dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespo?ów projektowych, d) wizyty studyjne u pracodawców; 6. Jeden podmiot mo?e z?o?y? tylko jedn? ofert?. 7. Nie dopuszcza si? do udzia?u w post?powaniu podmiotów wspólnie sk?adaj?cych ofert?, tzw. „konsorcjów”. Kryteria oceny ofert: 1. Okres prowadzenia dzia?alno?ci w okresie przed terminem sk?adania ofert: a) do 3 lat – 0 pkt b) od 3 do 5 lat – 5 pkt c) od 5 do 8 lat – 10 pkt d) powy?ej 8 lat – 15 pkt 2. Do?wiadczenie w realizacji projektów jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner lub us?ug edukacyjnych jako wykonawca us?ugi edukacyjnej, realizowanych we wspó?pracy ze szko?ami wy?szymi lub na ich rzecz, w zakresie zbie?nym z za?o?eniami projektu: a) do 2 projektów lub us?ug – 0 pkt, b) od 3 do 5 projektów lub us?ug – 10 pkt, c) od 6 do 10 projektów lub us?ug – 20 pkt, d) 11 i wi?cej projektów lub us?ug – 30 pkt. 3. Posiadanie i wniesienie odpowiedniego wk?adu partnera w postaci know-how, potencja?u ludzkiego, organizacyjnego i technicznego oraz finansowego niezb?dnego do realizacji proponowanych w projekcie dzia?a? – od 0 do 20 pkt. 4. Proponowany rodzaj i zakres merytoryczny dzia?a? - w tym dzia?a? edukacyjnych - w projekcie – od 0 do 20 pkt. 5. Posiadanie wdro?onej i realizowanej certyfikacji/akredytacji/standardu dotycz?cego jako?ci dzia?a? Podmiotu ?wiadcz?cego us?ugi rozwojowe, które s? potwierdzane przez instytucje zewn?trzne i podlegaj? weryfikacji/kontroli/audytowi, potwierdzone stosownym certyfikatem (5 pkt. za ka?dy z posiadanych certyfikatów): a) ISO 9001:2008 i/lub ISO 29990:2010 lub równowa?ny – 5 pkt, b) akredytacja kuratora o?wiaty – 5 pkt, c) certyfikacja Vocational Competence Certificate lub równowa?na – 5 pkt, Kopia dokumentu potwierdzaj?cego posiadanie w/w certyfikatu (-ów) / akredytacji powinna zosta? do??czona do oferty. 4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I Z?O?ENIA OFERTY Podmiot ubiegaj?cy si? o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowi?zany z?o?y? nast?puj?ce dokumenty (w formie orygina?u lub kopii potwierdzonej „za zgodno?? z orygina?em”): 1. Wype?niony „Formularza oferty” – zgodny co do tre?ci - z wzorem do??czonym do og?oszenia. 2. Aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru (np. KRS, CEIDG) lub odpowiednio wyci?g z w?a?ciwej ewidencji potwierdzaj?cy form? organizacyjno–prawn? podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu. 3. Aktualne za?wiadczenie w?a?ciwego oddzia?u ZUS lub KRUS potwierdzaj?ce, ?e oferent nie zalega z op?aceniem sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo?eczne. 4. Aktualne za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika US potwierdzaj?cego, ?e oferent nie zalega z op?acaniem podatków i op?at. 5. O?wiadczenie podmiotu sk?adaj?cego ofert? potwierdzaj?ce, ?e ?adna z osób reprezentuj?cych podmiot nie by?a prawomocnie skazana za przest?pstwa okre?lone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z pó?n. zm.). 6. O?wiadczenie podmiotu sk?adaj?cego ofert? o gotowo?ci wniesienia wk?adu w?asnego zgodnie z zasadami okre?lonymi w dokumentach programowych. 7. Inne dokumenty, o?wiadczenia i informacje wymagane lub mog?ce mie? znaczenie. 5. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SK?ADANIA OFERT oraz WYBÓR OFERTY: 1. Ofert? wraz z za??cznikami nale?y przedstawi? w j?zyku polskim w formie pisemnej wg. wzoru za??czonego do niniejszego og?oszenia. 2. Oferta powinna zawiera? wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami og?aszaj?cego wobec partnera i zakresu oferty okre?lonymi w niniejszym og?oszeniu. 3. Oferta oraz wszystkie o?wiadczenia sk?adane w ramach konkursu powinny by? podpisane przez osob?/osoby upowa?nion?/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pe?nomocnictwa (orygina? pe?nomocnictwa nale?y do??czy? do oferty). 4. Oferta powinna by? podpisana w sposób umo?liwiaj?cy identyfikacj? osoby sk?adaj?cej podpis (np. czytelny podpis sk?adaj?cy si? z pe?nego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony piecz?ci? imienn?). 5. Ofert? wraz z za??cznikami nale?y z?o?y? (osobi?cie lub korespondencyjnie) w zamkni?tej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem: „Oferta w konkursie na wybór partnera do projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Program Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestnicz?cych w edukacji na poziomie wy?szym, odpowiadaj?cych potrzebom gospodarki, rynku pracy i spo?ecze?stwa Dzia?anie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wy?szym (Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016)”, na adres og?aszaj?cego konkurs: Politechnika Lubelska, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38 D, politechnika@pollub.pl 6. Termin sk?adania ofert: Ofert? nale?y z?o?y? w terminie 21 dni od dnia opublikowania og?oszenia tj. nie pó?niej ni? do dnia 01.06.2016 r. w godzinach pracy og?aszaj?cego konkurs: Politechnika Lubelska, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38 D, politechnika@pollub.pl tj. pon.-pt. w godz. 8:00 - 15:00. Decyduje data wp?ywu oferty do og?aszaj?cego konkurs. Oferty, które wp?yn? po terminie nie b?d? rozpatrywane. 7. Po up?ywie terminu sk?adania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, nast?pnie przeprowadzi czynno?ci badania i oceny z?o?onych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych. 8. Spo?ród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spe?nia?a wszystkie wymogi formalne i uzyska?a najwy?sz? liczb? punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert przyznanych przez cz?onków Komisji Konkursowej. 9. Og?aszaj?cy zastrzega sobie prawo do wyboru jednego i/lub wi?cej ni? jednego Partnera spo?ród oferentów z najwy?sz? ilo?ci? punktów w kryteriach oceny ofert. 10. Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Og?aszaj?cy konkurs zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegó?owy okre?li zadania lidera i partnera, zasady zarz?dzania projektem, sposób przekazywania ?rodków finansowych na realizacj? zada? oraz innych kluczowych kwestii zwi?zanych z realizacj? projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej. 11. W sytuacji niewyra?enia zgody na zawarcie umowy na warunkach okre?lonych przez og?aszaj?cego w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera, og?aszaj?cy konkurs zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spo?ród pozosta?ych podmiotów, które z?o?y?y oferty w niniejszym konkursie i uzyska?y kolejne lokaty na li?cie rankingowej. 12. Oferenci, którzy z?o?? oferty niezw?ocznie zostan? powiadomieni o wynikach konkursu za po?rednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wynikach konkursu zostanie tak?e opublikowana na stronie internetowej i/lub stronie BIP og?aszaj?cego konkurs. Dane osób do kontaktu w sprawie naboru: dr in?. Jakub Bis tel. 815384526 6. PROCEDURA ODWO?AWCZA: 1. Od decyzji o wyborze partnera, podmioty, które z?o?y?y ofert?, maj? mo?liwo?? wniesienia odwo?ania w terminie 3 dni od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej og?aszaj?cego i/lub przes?ania informacji o wynikach konkursu za po?rednictwem poczty elektronicznej. Decyduje data wp?ywu odwo?ania do og?aszaj?cego konkurs. 2. Podmiot sk?ada odwo?anie w formie pisemnej. 3. Odwo?anie nale?y z?o?y? osobi?cie lub korespondencyjnie w siedzibie i w godzinach pracy og?aszaj?cego konkurs, Politechnika Lubelska, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38 D, politechnika@pollub.pl tj. pon.-pt. w godz. 8:00 – 15:00. 4. Odwo?anie rozpatrzy Komisja Konkursowa. Rozstrzygni?cie odwo?ania jest ostateczne. O rozstrzygni?ciu odwo?ania wnosz?cy odwo?anie zostanie poinformowany za po?rednictwem poczty elektronicznej. 5. W przypadku uwzgl?dnienia odwo?ania, je?eli ten fakt b?dzie mia? wp?yw na kszta?t listy rankingowej wybranych partnerów zostanie ona zmieniona, a informacja ta zostanie niezw?ocznie przekazana oferentom za po?rednictwem poczty elektronicznej oraz opublikowana na stronie internetowej i/lub stronie BIP og?aszaj?cego konkurs. 7. DODATKOWE INFORMACJE: 1. Og?aszaj?cy zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu i warunków realizacji projektu, rozstrzygni?cia niniejszego konkursu bez wyboru ?adnego z oferentów / partnerów oraz uniewa?nienia konkursu w ka?dej chwili bez podania przyczyn. Lublin, dnia 11 maja 2016 r. Za??czniki: 1. Wzór Formularza ofertowego .

Copyright © 2009 Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
e-mail: politechnika@pollub.pl