BIP
Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Lubelska
Politechniki Lubelskiej Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
spacerdotMisja
spacerdotHistoria
spacerdotPodstawy prawne działania
spacerdotWładze uczelni
spacerdotKierunki kształcenia
spacerdotWładze wydziałów
spacerdotZasady rekrutacji
spacerdotOrganizacja uczelni
spacerdotWydziały
spacerdotJednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane
spacerdotAkty prawne
spacerdotProgramy Studiów
spacerdotZasady i tryb przyjmowania na studia
spacerdotOgłoszenia
spacerdotInformacja o wyborze partnera w ramach konkursu nr POWR.03.0>
spacerdotInformacja o wyborze partnera - projekt "Wsarcie dla współpr>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotOgloszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansó>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotKonkurs na wynajem pomieszczenia w celu prowadzenia Klubu S>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu PO WER
spacerdotOtwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach >
spacerdotStan Kontroli Zarządczej
spacerdot2011
spacerdot2012
spacerdot2013
spacerdot2014
spacerdot2015
spacerdot2016
spacerdot2017
spacerdot2018
spacerdotZaproszenia do współpracy
spacerdotZamówienia publiczne
spacerdotPomoc
spacerdotWniosek o udostępnienie informacji publicznej

Szukaj
Otwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramach PO WER

Otwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramach PO WER

Politechnika Lubelska
na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146), Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz SZOOP PO WER ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach konkursu nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia dotyczące poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców

Cel partnerstwa:
Działania mające na celu umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego zgodnie z Działaniem 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz stworzenie mechanizmu gwarantującego trwałość przeprowadzonej interwencji, w zakresie uczestnictwa osób z zagranicy poprzez zaplanowanie działań mających służyć nie tylko zwiększeniu liczby cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach, ale również pozostaniu tych osób i np. podjęciu pracy. Działania te musza być wsparte monitoringiem losów obcokrajowców w ciągu 12 miesięcy poza zakończeniu kształcenia w ramach projektu.
Powyższe działania będą określane są w oparciu o analizy i prognozy wskazujące na potrzebę umiędzynarodowienia programów kształcenia.
Proponowana grupa docelowa projektu: ok. 130 studentów, którzy podejmą kształcenie na I i II stopniu na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej, uzyskując podwójny dyplom.
Minimalny zakres tematyczny projektu:
 • rekrutacja uczestników;
 • realizację programów kształcenia w językach obcych (język angielski, język ukraiński, język rosyjski;
 • realizacje międzynarodowych programów studiów oraz międzynarodowych szkół letnich umożliwiające studiowanie w Polsce cudzoziemcom oraz studiowanie w międzynarodowym środowisku przez osoby z Polski, uczestniczące w edukacji na poziomie wyższym;
 • włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągniecia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach;
 • monitoring losów zawodowych obcokrajowców w ciągu 12 miesięcy poza zakończeniu kształcenia w ramach projektu
 • Partnerami projektu mogą być podmioty instytucji rynku pracy, które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i/lub finansowe oraz wspólnie uczestniczyć będą z Politechniką Lubelską w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany, a będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wymagania wobec partnerów:
 • Doświadczenie w realizacji projektów dla uczelni publicznych oraz znajomość specyfiki uczelni publicznych.
 • Doświadczenie w realizacji projektów związanych z kształceniem na uczelniach.
 • Zgodność działalności potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
 • Doświadczenie w organizacji działań ujętych w zakresie tematycznym dla i przy współpracy z uczelniami.
 • Deklaracja gotowości współpracy z beneficjentem w trakcie przygotowania wniosku.
 • Potencjalny partner musi wyrazić zgodę na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji partnera.
Oferty składne przez potencjalnych Partnerów muszą zawierać:
 • Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osoby do kontaktów w sprawie współpracy.
 • Opis dotychczasowej działalności oraz doświadczeń w realizacji projektów o podobnym charakterze i projektów realizowanych dla i przy współpracy z uczelniami.
 • Opis koncepcji realizacji poszczególnych zadań przez Partnera w ramach projektu.
 • Informacje na temat wkładu Partnera w realizację projektu: organizacyjnego, technicznego, finansowego i kadrowego.
 • Szacunkowy koszt działań w ramach projektu po stronie partnera uwzględniający kategorie wydatków zgodne z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego)
Z ofertą należy dołączyć:
 • Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera.
 • Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych.
Składanie ofert:
Oferty należy składać do 1 lipca 2016 roku do godz. 15.00 na adres: Biuro Rozwoju, Promocji i Kooperacji Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 40 H pok. 2A z dopiskiem: „Oferta partnerstwa w ramach konkursu nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 (rozpatrywane będą tylko oferty złożone w terminie). Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać pod telefonem 0-81 53 8 45 79.

Kryteria wyboru Partnerów:
 1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.
 2. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.
 3. Doświadczenie w realizacji projektów dla i przy współpracy z uczelniami publicznymi.
 4. Oferowany wkład w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe).
 5. Koncepcja realizacji zadań przez Partnera w ramach projektu.
 6. Ocena złożonych ofert prowadzona będzie zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146)
 1. Informacja o wyborze partnera/partnerów zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie do 4 dni kalendarzowych od zakończenia naboru na stronie internetowej www.pollub.pl, bip.pollub.pl.
 2. Z wybranym partnerem/partnerami zostanie zawarta umowa o partnerstwie regulująca kwestie współpracy przy realizacji projektu.
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
Copyright © 2009 Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
e-mail: politechnika@pollub.pl