BIP
Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Lubelska
Politechniki Lubelskiej Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
spacerdotMisja
spacerdotHistoria
spacerdotPodstawy prawne działania
spacerdotWładze uczelni
spacerdotWładze wydziałów
spacerdotKierunki kształcenia
spacerdotOrganizacja uczelni
spacerdotWydziały
spacerdotJednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane
spacerdotZasady rekrutacji
spacerdotAkty prawne
spacerdotOgłoszenia
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotOtwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach >
spacerdotOgloszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansó>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotKonkurs na wynajem pomieszczenia w celu prowadzenia Klubu >
spacerdotInformacja o wyborze partnera - projekt "Wsarcie dla współpr>
spacerdotStan Kontroli Zarządczej
spacerdot2011
spacerdot2012
spacerdot2013
spacerdot2014
spacerdot2015
spacerdot2016
spacerdotZaproszenia do współpracy
spacerdotZamówienia publiczne
spacerdotWniosek o udostępnienie informacji publicznej
spacerdotPomoc

Szukaj
Otwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramach PO WER

Otwarty nabór na partnerów w celu realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich

Lublin, dn. 11.02.2017

Politechnika Lubelska  na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146) oraz Rocznego Planu Działania zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą PO WER w dniu 18 lutego 2016 r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Cel partnerstwa:
Opracowanie i uruchomienie interdyscyplinarnych studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach. Projekt ma służyć realizacji celów PO WER, w tym przede wszystkim celu szczegółowego dotyczącego zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich w ramach Działania 3.2 studia doktoranckie, Os III szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.Powyższe działania są okreslane w oparciu o analizy i prognozy wskazujące na potrzebę realizacji interdyscyplinarnych studiów doktoranckich o charakterze międzysektorowym. W związku z tym, obok instytucji naukowych przewiduje się udział przedstawicieli otoczenia społeczno-biznesowego w procesach decyzyjnych dotyczących programu i organizacji studiów.

Proponowana grupa docelowa projektu: ok. 16 doktorantów, którzy podejmą kształcenie na III stopniu na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w dyscyplinie elektrotechnika oraz na innej uczelni w dyscyplinie informatyka, uzyskując stopień doktora n.t. w zakresie dwóch wymienionych dyscyplin naukowych. 

Minimalny zakres tematyczny projektu:
 • konkursowa rekrutacja uczestników studiów doktoranckich;
 • realizacja programów kształcenia rozwijających umiejętnosci zawodowe, przygotowujące doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym, które stanowić będą najistotniejszą grupę zajęć objętych programem studiów doktoranckich;
 • program studiów obejmować będzie ponadto zajęcia z metodologii, kompetencji miękkich, przedsiębiorczosci naukowej oraz umiejętnosci rozwijających warsztat naukowy;
 • oferta zajęć o charakterze aplikacyjnym zawierać będzie zajęcia prowadzone przez osoby z otoczenia społeczno-gospodarczego, posiadające odpowiednie doswiadczenie; międzysektorowe elementy programu wspierać będą innowacyjnosć i zapewniać możliwosć transferu/komercjalizacji rezultatów uzyskiwanych wyników;
 • organizacja zajęć umożliwiać będzie udział w nich osobom pracującym i realizującym badania aplikacyjne. Osoby takie, mogą mieć stworzone możliwosci prowadzenia badań związanych z działalnoscią zawodową;
 • problemy badawcze definiowane będą wspólnie przez udziałowców projektu;
 • opiekę naukową sprawować będzie zespół promotorski składający się z promotora będącego pracownikiem jednostki, kopromotora lub promotora pomocniczego z innej jednostki naukowej oraz opiekuna przemysłowego;
Wymagania wobec partnerów:
 • doswiadczenie w realizacji projektów z jednostkami naukowymi - na podstawie oswiadczenia
 • potencjał aplikacyjny i innowacyjny przedsiębiorstwa– na podstawie oswiadczenia
 • gotowosć do współdefiniowania obszarów badawczych, zwłaszcza w zakresie smart grid, elektromobilnosci oraz rozproszonych usług IT
 • gotowosć do ponoszenia kosztów realizacji projektów doktorskich wyłonionych w trybie konkursowym projektów- na podstawie oswiadczenia
 • zgodnosć działalnosci potencjalnego partnera z celami partnerstwa;
 • gotowosć do zawarcia formalnej umowy wielostronnej (jednostka naukowa – partnerzy – doktorant) definiującej zakres współpracy i przyjęte rozwiązania dot. ochrony własnosci intelektualnej oraz sposobu finansowania samych studiów- na podstawie oswiadczenia;
 • deklaracja gotowosci współpracy z beneficjentem w trakcie przygotowania wniosku- na podstawie oswiadczenia
 • wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji partnera- na podstawie oswiadczenia.

Oferty składne przez potencjalnych Partnerów muszą zawierać:
 • Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osoby do kontaktów w sprawie współpracy.
 • Opis dotychczasowej działalnosci oraz doswiadczeń w realizacji projektów o podobnym charakterze i projektów realizowanych dla i przy współpracy z uczelniami.
 • Opis koncepcji realizacji poszczególnych zadań przez Partnera w ramach projektu Informacje na temat wkładu Partnera w realizację projektu: organizacyjnego, technicznego, finansowego i kadrowego.
 • szacunkowy koszt działań w ramach projektu po stronie partnera uwzględniający kategorie wydatków zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu społecznego
 • Oswiadczenie o gotowosci wniesienia co najmniej 3% wkładu własnego do projektu zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej dostępnej na stronie internetowej NCBiR

Z ofertą należy dołączyć:
 • Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera lub statut w przypadku uczelni wyższej.
 • Pisemne oswiadczenie o niezaleganiu z płatnosciami na rzecz podmiotów publicznoprawnych.
składanie ofert:
Oferty należy składać do 17.03. 2017 roku do godz. 15.00 na adres: Biuro Promocji i Projektów Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 40 H pok. 2A z dopiskiem: „Oferta partnerstwa w ramach konkursu nr  POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16 na Interdyscyplinarne Programy studiów Doktoranckich (rozpatrywane będą tylko oferty złożone w terminie). Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać pod telefonem 81 53 8 45 79. 

Kryteria wyboru Partnerów:
 1. Zgodnosć działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.
 2. Doswiadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.
 3. Doswiadczenie w realizacji projektów dla i przy współpracy z uczelniami publicznymi.
 4. Oferowany wkład w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe).
 5. Koncepcja realizacji zadań przez Partnera w ramach projektu.
 6. Ocena złożonych ofert prowadzona będzie zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146)
Informacje końcowe
 1. Informacja o wyborze partnera/partnerów zostanie podana do publicznej wiadomosci w terminie do 4 dni kalendarzowych od zakończenia naboru na stronie internetowej www.pollub.pl, bip.pollub.pl.
 2. Z wybranym partnerem/partnerami zostanie zawarta umowa o partnerstwie regulująca kwestie współpracy przy realizacji projektu.
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
Copyright © 2009 Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
e-mail: politechnika@pollub.pl