BIP
Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Lubelska
Politechniki Lubelskiej Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
spacerdotMisja
spacerdotHistoria
spacerdotPodstawy prawne działania
spacerdotWładze uczelni
spacerdotKierunki kształcenia
spacerdotWładze wydziałów
spacerdotZasady rekrutacji
spacerdotOrganizacja uczelni
spacerdotWydziały
spacerdotJednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane
spacerdotAkty prawne
spacerdotProgramy Studiów
spacerdotZasady i tryb przyjmowania na studia
spacerdotOgłoszenia
spacerdotInformacja o wyborze partnera w ramach konkursu nr POWR.03.0>
spacerdotInformacja o wyborze partnera - projekt "Wsarcie dla współpr>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotOgloszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansó>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotKonkurs na wynajem pomieszczenia w celu prowadzenia Klubu S>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu PO WER
spacerdotOtwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach >
spacerdotStan Kontroli Zarządczej
spacerdot2011
spacerdot2012
spacerdot2013
spacerdot2014
spacerdot2015
spacerdot2016
spacerdot2017
spacerdot2018
spacerdotZaproszenia do współpracy
spacerdotZamówienia publiczne
spacerdotPomoc
spacerdotWniosek o udostępnienie informacji publicznej

Szukaj
Konkurs na wynajem pomieszczenia w celu prowadzenia Klubu Studenckiego KAZIK

Politechnika Lubelska ogłasza konkurs na wynajem pomieszczenia w celu prowadzenia Klubu Studenckiego KAZIK

 1. Przedmiotem konkursu jest najem lokalu użytkowego znajdującego się w podziemiach budynku Stołówki Akademickiej Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 40a o powierzchni 140m 2 wraz z ogródkiem letnim przy wejściu do lokalu, z przeznaczeniem na prowadzenie Klubu Studenckiego Kazik, prowadzącego działalność kulturalno-rozrywkową i gastronomiczną [dalej: Lokal].
 2. Przewidywany czas trwania najmu wynosi 4 lata, począwszy od 1 maja 2017 roku do 30 kwietnia 2021 roku.
 3. Minimalna miesięczna stawka czynszu zasadniczego najmu wynosi 36 zł netto/1m 2 .
 4. Oprócz czynszu zasadniczego Najemca będzie zobowiązany do ponoszenia także kosztów związanych z podatkiem od nieruchomości, który obciąża Wynajmującego jako podatnika tego podatku (z uwzględnieniem powierzchni oddanych w najem), oraz pozostałych kosztów związanych z eksploatacją Lokalu, a mianowicie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków, zużycia gazu, na podstawie wskazań podliczników lub w wysokości proporcjonalnej, tj. przy zastosowaniu proporcji w jakiej pozostaje powierzchnia przedmiotu najmu do powierzchni użytkowej budynku, w którym w/w Lokal jest usytuowany, przy zastosowaniu stawek opłat stosowanych przez dostawców tych mediów, przy czym kwotami tych kosztów Najemca będzie obciążany przez Wynajmującego, który będzie je ponosił na rzecz dostawców mediów. Ponadto Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów wywozu nieczystości stałych (śmieci) na zasadach określonych w umowie, którą Najemca zobowiązany będzie zawrzeć z wybranym przez siebie przedsiębiorstwem zajmującym się oczyszczaniem (wywozem nieczystości). Najemca uprawniony będzie do zawarcia umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych z wybranym przez siebie operatorem i będzie ponosił we własnym zakresie wszelkie koszty z tego tytułu.
 5. Przedmiot najmu może być wykorzystywany przez Najemcę wyłącznie na potrzeby prowadzenia Klubu Studenckiego Kazik. Zmiana profilu działalności prowadzonej w przedmiocie najmu dopuszczalna jest tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Wynajmującego, pod rygorem nieważności.
 6. Oferenci powinni spełniać następujące warunki:
  1. dysponować wiedzą i doświadczeniem w zakresie prowadzenia działalności kulturalno- rozrywkowej, klubowej i gastronomicznej (udokumentowane minimum 3 lata doświadczenia w prowadzeniu tego typu działalności),
  2. posiadać zaplecze techniczne i kadrowe do prowadzenia klubu studenckiego zgodnie z wymogami prawa,
  3. prowadzić działalność w godzinach uzgodnionych z Samorządem Studenckim,d) wyposażyć lokal w niezbędny sprzęt oraz meble, koszty związane z wyposażeniem nie są podstawą domagania się od Wynajmującego obniżki czynszu zasadniczego w okresie trwania umowy,
  4. prowadzić bufet przynajmniej z ofertą zimnych dań gastronomicznych,
  5. zobowiązać się do:
   1. zainstalowania monitoringu obiektu, wewnątrz użytkowanych pomieszczeń i na zewnątrz w promieniu 50 metrów od wejścia do obiektu;
   2. zapewnienia służb porządkowych;
   3. zapewnienia wstępu do Klubu jedynie osobom pełnoletnim, z wyłączeniem imprez zamkniętych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży szkolnej;
   4. współpracy ze służbami porządkowymi działającymi na terenie Politechniki Lubelskiej, Policją oraz Strażą Miejską.
 7. Po ewentualnym podpisaniu Umowy najmu uzyskać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wynajmowanym lokalu, co umożliwi ich sprzedaż i konsumpcję w lokalu oraz letnim ogródku, z zastrzeżeniem zakazu sprzedaży alkoholu z wyjątkiem sprzedaży piwa w godzinach od otwarcia klubu do godz. 16.00.
 8. Szczegółowe warunki najmu Lokalu określone będą w treści umowy najmu, której projekt stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
WARUNKI KONKURSU
 1. Oferenci przystępujący do konkursu są zobowiązani do wpłacenia wadium w wysokości 9000,00 zł na rachunek bankowy Politechniki Lubelskiej nr: PEKAO S.A. III/O Lublin 23 1240 2382 1111 0000 3902 0877 z dopiskiem: „Konkurs na prowadzenie Klubu Studenckiego Kazik”. Dowód wpłaty powinien być dołączony do złożonej oferty. Wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia, unieważnienia lub zamknięcia konkursu bez dokonana wyboru, za wyjątkiem oferenta, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Zasady zwrotu wadium oferentowi, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza określone są w pkt 9 niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferta powinna zawierać następujące elementy:
  1. oferowaną przez danego Oferenta wysokość stawki czynszu zasadniczego najmu za 1m 2 powierzchni lokalu w kwocie netto oraz brutto przy zastosowaniu stawki podatku VAT wynoszącej 23%,
  2. listy referencyjne potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia w prowadzeniu działalności kulturalno-rozrywkowo i gastronomicznej w środowisku studenckim,
  3. propozycje programu kulturalno-rozrywkowego, który Oferent zamierza realizować w trakcie prowadzenia Klubu Kazik.
  4. propozycje współpracy z Samorządem Studentów w organizacji imprez kulturalno- rozrywkowych.
 3. Do oferty Oferent zobowiązany jest dołączyć:
  1. poświadczoną kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub poświadczony za zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS,
  2. aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z zobowiązaniami podatkowymi i ZUS,
  3. zaświadczenie o nadaniu numerów NIP i REGON,
  4. oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy najmu i o zaakceptowaniu warunków tej umowy, określonych w projekcie umowy,
  5. dowód wpłaty wadium.
  Za dokumenty aktualne, o których mowa w lit. a) niniejszego punktu uważane będą dokumenty, które zostały wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert, zaś za aktualne dokumenty, o których mowa w lit. b) niniejszego punku będą uważane dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu do składania ofert.
 4. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach do godz. 12.00 w dniu 11 kwietnia 2017 roku w sekretariacie Kanclerza Politechniki Lubelskiej, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40a. Koperta powinna być opisana „Konkurs na prowadzenie klubu studenckiego Kazik”.
 5. Oferty niespełniające powyżej określonych wymagań podlegać będą odrzuceniu.
 6. Politechnika Lubelska po dokonaniu oceny złożonych ofert spełniających w/w wymagania formalne, dokona wyboru Oferenta, z którym zawrze umowę najmu przedmiotowego Lokalu.
 7. Zasady oceny złożonych ofert
  1. Najwyższa miesięczna stawka czynszu zasadniczego netto za 1m2 dzierżawionej powierzchni - 50 pkt
   pozostałe oferty - (oferowana cena / najwyższa stawka) x 50 pkt
  2. Listy referencyjne potwierdzające wymagane doświadczenie
   1. referencje uznane za najkorzystniejsze – 30 pkt
   2. drugie w kolejności pozytywne referencje – 20 pkt
   3. trzecie w kolejności pozytywne referencje – 10 pkt
   Pozostałe bez punktów.
  3. Propozycje programu kulturalno-rozrywkowego (wg oceny w konsultacji z Samorządem Studentów PL)
   1. program najwyżej oceniony – 30 pkt
   2. druga w kolejności ocena – 20 pkt
   3. trzecia w kolejności ocena – 10 pkt
   Pozostałe bez punktów.
  4. Propozycje współpracy z Samorządem Studenckim (wg oceny w konsultacji z Samorządem Studentów PL)
   1. propozycja oceniona najwyżej – 30 pkt
   2. druga w kolejności ocena – 20 pkt
   3. trzecia w kolejności ocena – 10 pkt
   Pozostałe bez punktów.
  Obliczanie łącznej ilości punktów dla poszczególnych ofert jako suma punktów zdobytych zgodnie z punktacja warunków 1 do 4, maksymalna liczba punktów – 140 pkt. Klasyfikacja ofert wg uzyskanej ilości punktów
 8. Politechnika Lubelska powiadomi oferentów o wyniku konkursu albo o zamknięciu konkursu bez dokonania wyboru Oferenta lub o unieważnieniu konkursu, poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.pollub.pl oraz za pośrednictwem faksu. Brak powiadomienia jest równoznaczny z zamknięciem konkursu bez dokonania wyboru oferty.
 9. Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w terminie 7 dni od daty powiadomienia o wynikach konkursu zostanie zawarta umowa najmu, przy czym warunkiem zawarcia przez PL w/w umowy jest uprzednie dokonanie wpłaty na rzecz Politechniki Lubelskiej przez Oferenta kaucji zabezpieczającej w wysokości stanowiącej równowartość 2-krotności miesięcznego czynszu zasadniczego w cenie brutto najmu Lokalu. Na wniosek Oferenta kwota wadium może zostać zaliczona przez PL na poczet kaucji zabezpieczającej. Brak wpłaty przez Oferenta pełnej wysokości kaucji zabezpieczającej, w powyższym terminie, będzie traktowany jako odmowa zawarcia przez Oferenta umowy najmu Lokalu i skutkować będzie zatrzymaniem przez Politechnikę Lubelską całej wpłaconej kwoty wadium. Odmowa przez Oferenta zawarcia umowy najmu Lokalu, na warunkach określonych w projekcie umowy i złożonej ofercie, z innych przyczyn niż określone w zdaniu poprzednim, również skutkować będzie zatrzymaniem przez Politechnikę Lubelską całej wpłaconej kwoty wadium. Zawarcie umowy najmu Lokalu z wybranym Oferentem nastąpi z chwilą jej podpisania przez Strony. W przypadku niezłożenia przez Oferenta, z którym została zawarta umowa najmu Lokalu, wniosku, o którym mowa w zdaniu 2 niniejszego punktu, wpłacone przez niego wadium zostanie mu zwrócone w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy najmu lokalu.
 10. Politechnika Lubelska zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do warunków konkursu, odrzucenia ofert bądź jego unieważnienia bez podania przyczyn.
 11. Złożenie oferty w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem jego warunków określonych w ogłoszeniu i projekcie umowy najmu.
 12. Dodatkowe informacje oraz możliwość obejrzenia pomieszczeń można uzyskać w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Politechniki Lubelskiej, tel. 81/538 41 88, ul. Nadbystrzycka 40a, w godzinach od 10.00-14.00.

Komisja Konkursowa

Lublin, 27 marca 2017 r.

Załącznik do ogłoszenia:

- Projekt Umowy najmu
Copyright © 2009 Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
e-mail: politechnika@pollub.pl