BIP
Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Lubelska
Politechniki Lubelskiej Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
spacerdotMisja
spacerdotHistoria
spacerdotPodstawy prawne działania
spacerdotWładze uczelni
spacerdotKierunki kształcenia
spacerdotWładze wydziałów
spacerdotZasady rekrutacji
spacerdotOrganizacja uczelni
spacerdotWydziały
spacerdotJednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane
spacerdotAkty prawne
spacerdotProgramy Studiów
spacerdotZasady i tryb przyjmowania na studia
spacerdotOgłoszenia
spacerdotInformacja o wyborze partnera w ramach konkursu nr POWR.03.0>
spacerdotInformacja o wyborze partnera - projekt "Wsarcie dla współpr>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotOgloszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansó>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotKonkurs na wynajem pomieszczenia w celu prowadzenia Klubu S>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu PO WER
spacerdotOtwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach >
spacerdotStan Kontroli Zarządczej
spacerdot2011
spacerdot2012
spacerdot2013
spacerdot2014
spacerdot2015
spacerdot2016
spacerdot2017
spacerdot2018
spacerdotZaproszenia do współpracy
spacerdotZamówienia publiczne
spacerdotPomoc
spacerdotWniosek o udostępnienie informacji publicznej

Szukaj
Otwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu PO WER

Otwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji

Lublin, dn. 14.12.2017

Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, REGON 000001726, NIP PL 7120104651, na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146) oraz Rocznego Planu Działania zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą PO WER w dniu 18 lutego 2016 r., występując jako Lider Projektu, ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji.

I. Cel partnerstwa:

Wspólne przygotowanie wniosku oraz realizacja projektu, w ramach konkursu Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 zgodnie z dokumentacją konkursową dostępną na stronie http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/umo17/

II. Zakres tematyczny:

1. W ramach projektu przewiduje się opracowanie programów kształcenia i realizację wspólnie z partnerem działań dydaktycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:
- rozbudzanie ich ciekawości poznawczej;
- stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
- inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
- propagowanie kultury innowacyjności;
- zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;
- integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć.
2. Działania realizowane w ramach projektu umożliwią rozwój co najmniej trzech ze wskazanych poniżej kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy:
- umiejętności matematyczno-przyrodnicze;
- umiejętności posługiwania się językami obcymi;
- ICT;
- umiejętność rozumienia (ang. literacy);
- kreatywność;
- innowacyjność;
- przedsiębiorczość;
- krytyczne myślenie;
- rozwiązywanie problemów;
- umiejętność uczenia się,
- umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

III. Wymagania obligatoryjne w stosunku do partnera

1. Prowadzona działalności potencjalnego partnera jest zgodna z zakresem tematycznym i celami partnerstwa, w tym:
- minimum 3-letnie doświadczenie w powadzeniu działań dydaktycznych dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat;
2. Partner zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia, know–how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych i technicznych lub finansowych, którymi dysponuje w celu realizacji zadań / działań w projekcie. Partner zadeklaruje wzniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 3,00% wydatków kwalifikowalnych Partnera w projekcie (na podstawie oświadczenia);
3. Partner musi posiadać doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych (minimum 1 projekt):
- ze środków publicznych
lub
- ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych samodzielnie jako wnioskodawca lub jako partner, lub we współpracy ze szkołami wyższymi, w zakresie zbieżnym z celami konkursu (na podstawie oświadczenia);
4. Partner musi znać zagadnienia z zakresu realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), w tym przede wszystkim: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, EFRR oraz FS na lata 2014-2020 oraz inne kluczowe dokumenty związane z realizacją projektów/działań w ramach POWER (na podstawie oświadczenia). Dokumenty są dostępne m.in. na stronie http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/dokumenty/;
5. Partner musi wyrazić zgodę na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji partnera (na podstawie oświadczenia).
6. Partner nie zalega z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
7. Partner nie zalega z opłaceniem podatków i opłat wobec Urzędu Skarbowego.
8. Partner nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie m.in.: 1) art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885); 2) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769); 3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.).

Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu podmiotów wspólnie składających ofertę, tzw. „konsorcjów”.

IV. Kryteria wyboru partnera

1.  Oświadczanie o prowadzeniu działalności zgodnej z zakresem tematycznym i celami partnerstwa. Okres prowadzenia działalności:
a. Poniżej 3 lat – Partner nie spełnienie wymogów- oferta odrzucona,
b. Od 3 do 4 lat –1 pkt,
c. Od 4 do 6 lat – 3 pkt,
d. siedem i powyżej 7 lat – 10 pkt.

2. Oświadczenie o wniesieniu wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia, know–how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych i technicznych lub finansowych, którymi dysponuje w celu realizacji zadań / działań w projekcie, w tym wzniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 3,00% wydatków kwalifikowalnych Partnera w projekcie:
a. Brak oświadczenia - Partner nie spełnienie wymogów- oferta odrzucona
b. Oświadczenie o wniesieniu wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa, w tym 3,00% - 3,50% wkładu własnego – 1 pkt,
c. Oświadczenie o wniesieniu wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa, w tym 3,50% - 4,00% wkładu własnego – 3 pkt,
d. Oświadczenie o wniesieniu wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa, w tym powyżej - 4,00% wkładu własnego – 10 pkt,

3. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych lub ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych samodzielnie jako wnioskodawca lub jako partner, lub we współpracy ze szkołami wyższymi, w zakresie zbieżnym z celami konkursu:
a. Mniej niż 1 projekt - Partner nie spełnienie wymogów- oferta odrzucona
b. Od 1 do 2 projektów – 1 pkt
c. od 3 do 4 projektów – 3 pkt,
e. Powyżej 5 projektów – 5 pkt.

V. Sposób przygotowania i złożenia oferty

Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:
1. Wypełniony „Formularza oferty” – zgodny co do treści - z wzorem dołączonym do ogłoszenia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, CEIDG) lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji potwierdzający formę organizacyjną–prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków i opłat.

VI. Termin, miejsce i sposób składania ofert oraz wybór oferty:

1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa (oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty).
4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
5. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć (osobiście lub korespondencyjnie) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem: „Oferta w konkursie na wybór partnera w celu realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji”, na adres ogłaszającego konkurs: Politechnika Lubelska- Biuro Projektów i Promocji, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38 D.
6. Ofertę należy złożyć w terminie 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia tj. nie później niż do dnia 05.01.2017 r. do godz. 15.00. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełniała wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
8. Wybranemu podmiotowi Politechnika Lubelska zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi zadania lidera i partnera, zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz innych kluczowych kwestii związanych z realizacją projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej. Umowa partnerska zostanie podpisana pod warunkiem otrzymania dofinansowania na realizację działań w ramach przedmiotowego konkursu.
9. Oferenci, którzy złożą oferty niezwłocznie zostaną powiadomieni o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wynikach konkursu zostanie także opublikowana na stronie internetowej i/lub stronie BIP ogłaszającego konkurs.

 VII. PROCEDURA ODWOłAWCZA:

1. Od decyzji o wyborze partnera, podmioty, które złożyły ofertę, mają możliwość wniesienia odwołania w terminie 3 dni od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej ogłaszającego i/lub przesłania informacji o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Decyduje data wpływu odwołania do ogłaszającego konkurs.
2. Podmiot składa odwołanie w formie pisemnej.
3. Odwołanie należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie w siedzibie i w godzinach pracy ogłaszającego konkurs, Politechnika Lubelska, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38 D, tj. pon.-pt. w godz. 8:00 – 15:00.
4. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne. O rozstrzygnięciu odwołania wnoszący odwołanie zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. W przypadku uwzględnienia odwołania, jeżeli ten fakt będzie miał wpływ na kształt listy rankingowej wybranych partnerów zostanie ona zmieniona, a informacja ta zostanie niezwłocznie przekazana oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz opublikowana na stronie internetowej i/lub stronie BIP ogłaszającego konkurs.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:

1. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z partnera oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.
2. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany, a będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dane osoby do kontaktu w sprawie naboru: Magdalena Kuś tel. 815384652,m.kus@pollub.pl

 

IX. Załączniki

Załącznik nr 1- Wzór „Formularza ofertowego”

Copyright © 2009 Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
e-mail: politechnika@pollub.pl