BIP
Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Lubelska
Politechniki Lubelskiej Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
spacerdotMisja
spacerdotHistoria
spacerdotPodstawy prawne działania
spacerdotWładze uczelni
spacerdotWładze wydziałów
spacerdotKierunki kształcenia
spacerdotOrganizacja uczelni
spacerdotWydziały
spacerdotJednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane
spacerdotZasady rekrutacji
spacerdotAkty prawne
spacerdotOgłoszenia
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotOgloszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansó>
spacerdotKonkurs na wynajem pomieszczenia w celu prowadzenia Klubu >
spacerdotOtwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach >
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu PO WER
spacerdotInformacja o wyborze partnera - projekt "Wsarcie dla współpr>
spacerdotInformacja o wyborze partnera w ramach konkursu nr POWR.03.0>
spacerdotOtwarty nabór na partnera w celu realizacji projektu w ramac>
spacerdotZaproszenia do współpracy
spacerdotStan Kontroli Zarządczej
spacerdot2011
spacerdot2012
spacerdot2013
spacerdot2014
spacerdot2015
spacerdot2016
spacerdot2017
spacerdotZamówienia publiczne
spacerdotPomoc
spacerdotWniosek o udostępnienie informacji publicznej

Szukaj
Informacja o wyborze partnera w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17

Lublin, 09.01.2018

Informacja o wyborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie Uniwersytet Młodego Odkrywcy dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji.

Politechnika Lubelska zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146) informuje, iż zakończona została procedura naboru partnera do realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17.

Propozycja współpracy została złożona przez następujące podmioty:
1. Uniwersytet Dziecięcy UNIKIDS w Lublinie s.c.

Do współpracy partnerskiej Politechnika Lubelska zaprasza Uniwersytet Dziecięcy UNIKIDS w Lublinie s.c., który spełniła wszystkie podane w ogłoszeniu wymagania formalne oraz merytoryczne.

Copyright © 2009 Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin
e-mail: politechnika@pollub.pl